Sme tu pre deti, pre mládež, pre Vás!
Občianske združenie Svetielko sa svojimi aktivitami snaží, aby deti mohli tráviť zmysluplne svoj voľný čas, aby mohli nájsť svoje vzory, aby spoznávali samé seba.

2 % z dane za rok 2023

Ako postupovať v roku 2024 pri darovaní 2 % zo zaplatenej dane za rok 2023?


Ak ste zamestnanec:

  1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

  3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo s predvyplnenými údajmi pre Svetielko).

  4. Najneskôr do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.


Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre FO kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Doručte na daňový úrad riadne vyplnené daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania


Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre PO kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane z príjmu.
  2. Doručte na daňový úrad riadne vyplnené daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania.


Bližšie informácie získate aj na www.rozhodni.sk, alebo u predsedu Svetielka na tel. čísle 0903/159496. 

Údaje o Svetielku ako prijímateľovi 2% z dane z príjmu do tlačiva daňového priznania (oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane):

    IČO: 31748171
    Obchodné meno (názov): Svetielko

Srdečne vám ďakujeme za podporu!